e – LEARNING KONCEPT ONLINE KURSEVA    
   Koliko ste se puta našli u situaciji da ne možete otići na predavanje koje Vam je bilo bitno ili interesantno?Ili ste možda pomislili da bi bilo dobro da završite neki kurs, ali se on održavao daleko od  Vas i niste bili u mogućnosti da redovno pratite predavanja.

Rešenje za sve ovo je model učenja koji je sada preko Beogradske Akedemije Računarskih Nauka i Link Group zastupljen i u našoj zemlji, a to je Učenje Na Daljinu ili Distance Learning System.
    Učenje na daljinu, (Distance Learning System)  jeste vid učenja tokom kojeg predavač, ako postoji, i polaznik kursa nisu u fizičkom kontaktu.S obzirom na način odvijanja kursa, dopisivanjem, elektronskom poštom i sličnim oblicima komunikacije, postojanje predavača nije neophodno, odnosno polaznicima je dovoljno da na odgovarajući način dođu do štiva koje će im omogućiti učenje i uspešan završetak kursa.
    Učenje na daljinu može se koristiti kao dopuna ili alternativa standardnom praćenju predavanja kada studenti nisu u mogućnosti da se pojave u učionici, ali je najraširenije kao samostalno obrazovanje ljudi koji iz raznih razloga ne mogu da se upišu u određene škole.

NASTANAK I RAZVOJ


    Učenje na daljinu nije nova ideja, kako bi se dalo pomisliti.Prvi zapisi o ovom obliku učenja datiraju čak iz 360. godine p.n.e., a kao početak njegove novije istorije mogla bi se računati 1840.godina, kada je Isak Pitman davao časove stenografije tako što je lekcije slao posredstvom britanske pošte. Sledeće decenije, njegov brat Ben je isto činio u SAD, a prvo udruženje za razvoj “učenja od kuće” osnovano je već 1873.godine.
    Upliv novih medija u učenje na daljinu osetilo se još 1922. godine, kada je državni koledž Pensilvanije emitovao lekcije preko radija, što je tri godine kasnije prihvatio i Univerzitet u Ajovi.Ovaj je zatim napravio i sledeći korak u razvoju učenja na daljinu, kada je 1933.godine upotrebio televiziju za emitovanje kurseva.I pored upotrebe novih medija, ipak je dominantan način učenja na daljinu ostala korespodencija, barem je tako bilo sve do ubrzanog razvoja medija novog doba, Interneta.

Tabela: Uporedni prikaz karakteristika tri vrste učenja: učenje na daljinu, učenje sa CD-a i tradicionalan način učenja

Karakteristike kursa
Link eLearning
Učenje sa CD-a
Tradicionalno učenje
Nezavisnost od mesta održavanja nastave
da
da
ne
Nezavisnost od vremena održavanja nastave
da
da
ne
Niski troškovi za korisnika
da
da
ne
Mogućnost samoogranizovanja vremena za učenje
da
da
ne
Diskusije sa drugim polaznicima kursa
da
ne
da
“1 na 1” konsultacije sa nastavnikom
da
ne
da
Tehnička podrška
da
ne
da
Tekstovi za čitanje
da
ne
da
Tutorijali
da
da
ne
Multimedijalni materijali
da
da
ne
Lista dodatnih resursa za učenje
da
ne
da
Neograničeno ponavljanje gradiva
da
da
ne
Projekti i seminarski radovi
da
ne
da
Lokacije za učenje na Interentu
da
ne
ne
Vežbanja
da
da
da
Testovi
da
da
da
Završni testovi
da
ne
da
Trenutna dostupnost rezultata
da
da
ne
Rečnik pojmova i FAQ baza
da
ne
ne
Sertifikat o završenom kursu
da
ne
da
DISTANCE LEARNING SYSTEM

    Učenje putem Interneta može se definisati kao oblik edukacije u kojem se nastavni sadržaji prezentiraju studentima putem Interneta. Pri tome je osnovni zahtev koji se postavlja pred učesnike obrazovnog procesa posedovanje računara s priključkom na Internet. Kada je reč o programskoj podršci koja se koristi prilikom edukacije putem Interneta, najčešće se koriste tzv. Courseware alati, koji omogućuju skladištenje obrazovnih sadržaja na Web Serveru i njihovo povezivanje, komunikaciju medju učesnicima obrazovnog procesa, upravljanje učenjem te proveru znanja putem raznih testova za samoproveru.

E-learning predstavlja izvodjenje učenja elektronskim putem i zasniva se na korišćenju savremene računarske i komunikacione tehnologije, uz poseban akcenat na interaktivnost i prilagodjavanje učenja potrebama pojedinca. Podrazumeva korišćenje multimedijlanih materijala, konsulatacije sa profesorima, protok elektronske pošte medju učesnicima, postojanje foruma, online testiranje i dr.

Obuka zasnovana na webu, wbt–web based training se vrši objavljivanjem sadržaja za učenje na WEB sajtu (Internet prezentaciji) obrazovne ustanove. Prednosti ovakvog metoda distribucije materijala za učenje su: brza distribucija, učenici preko WWW pristupaju ponudjenom materijalu, moguće je uključiti hipermedijske materijale, servis mogu koristiti pojedinci ili grupe istovremeno, mogućnost povezivanja „linkovanja”, multimedijalnost sadržaja, jednostavnost obnavljanja i publikacije sadržaja, mogućnost administriranja pristupa, interaktivnost sadržaja itd.

E-mail je najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije. Prednosti korišćenja e-maila: jednostavnost pri korišćenju, komunikacija je privatna, omogućava dovoljno vremena za razmišljanje i odgovor.

Mailing liste su servis sa sličnim oblikom interakcije, prednosti i nedostaci kao e-mail, prednosti poštanskih listi i obezbedjuje jednostavnost u korišćenju, prilagodjenost radu s grupom, omogućava deljenje studenata i organizaciju u nekoliko manjih grupa čiji učesnici imaju odredjene srodne karakteristike.

On-line forumi kao i liste omogućuju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja, moguće je otvoriti vlastitu diskusijsku grupu po odredjenoj temi. Ovaj način komunikacije omogućava da velike datoteke ne zauzimaju prostor na našim diskovima, omogućavaju obučavanje prepiskom, upotrebom prenosa fajlova, za prenos materijala kursa, i formiranje oglasnih tabli za komunikaciju sa nastavnikom.

Chat omogućava sinhronu komunikaciju baziranu na tekstualnim porukama preko Interneta ili Intraneta u stvarnom vremenu i omogućava povezivanje svih učesnika u online procesu, razmenu informacija izmedju profesora i studenata, odgovor na postavljena pitanja i dr.

Videokonferencije Deljene aplikacije (Whiteboards) je način sinhrone interakcije u kojem učenici učestvuju u zajedničkom radu na softverskoj aplikaciji. Postoje dva načina korišćenja podjeljene aplikacije: kao sredstvo učenja kako se koristiti aplikacija i za učenje koncepata i veština. Prednosti ovakvog načina interakcije su simuliranje stvarnosti i podsticanje zajedničkog učenja.

    Odluka da BARN koristi tzv. HIBRIDNI PRENOS koji obuhvata delimično korišćenje Web-a, pomenutih Internet servisa kao i materijala na čvrstim diskovima za prenos fajlova dovodi do kvalitetnog sistema koji pruža najbolje od CBT (Computer Based Training) i WBT (Web Based Training) dok se u isto vreme minimalizuju mane svakog od pristupa. 

PREDNOSTI UČENJA NA DALJINU U ODNOSU NA KLASIČNI PRISTUP

Učenje na daljinu u odnosu na klasični „tradicionalni” pristup učenju:

 • Omogućuje stalno učenje (lifelong learning), profesionalno usavršavanje
 • Učenici uče nezavisno, vlastitim tempom, na mestu i u vremenu koje sami odaberu, na raspolaganju im je veliki broj predmeta koje nude različite institucije ili nastavnici-pojedinci
 • Vlastiti tempo – učenici prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko puta koliko žele
 • Mesto učenja može se odabrati – ovisi o mediju koji se koristi za materijal za učenje (uči se na poslu, kod kuće…)
 • Dostupnost tema koje ne nude kursevi/programi u tom području – učenici pronalaze i pohadjaju programe koji ih zanimaju, iako ih ne nude obrazovne ili poslovne institucije u mestu u kojem žive ili rade
 • Učestvovanje u najkvalitetnijim ili najprestižnijim programima – učenik može “pohadjati” barem neke kurseve na kvalitetnim institucijama ili koje drže poznati stručnjaci bez da mijenjeju mesto boravka
 • Odabiranje svog načina učenja – aktivno ili pasivno učenje, različiti nivoi interakcije: “klasični” pisani materijal uz vodjenje vlastitih beleški, interaktivne simulacije, diskusija sa ostalim učenicima (e-mail, telekonferencije, …), više multimedije – grafike, animacije, zvuka,…
 • Praktičan rad sa različitim tehnologijama – stiču se ne samo informacije o onome što se uči, nego i dodatna znanja i veštine o korišćenju
 • Samostalno učenje – i nastavnici uče od učenika koji samostalno traže izvore informacija.
 • Smanjenju troškova stanarine i ostalih troškova vezanih za boravak u mestu održavanja kursa
 • Izboru škole van fizičkih granica matične zemlje
 • Mogućnosti da radi za vreme studiranja nezavisno od mesta održavanja studija
 • Prevazilaženju nemogućnosti da posećuje tradicionalnu nastavu usled nekog od svojih trajnih ili privremenih fizičkih problema, oštećenja ili bolesti
 • Samoorganizovanju vremena za učenje (visoka motivacija, planiranje vremena i sposobnost za analizu i sintezu sadržaja koji se uči) i dr.

KARAKTERISTIKE MODELA – UČENJE NA DALJINU

Osnovne karakteristike ovakvog modela učenja:

■ obrazovanje ili obuka koja se nudi učenicima na različitom mestu (fizički udaljeni) od nastavnika ili izvora informacija
■ programi ili kursevi učenja na daljinu mogu biti prilagodjeni različitim osobinama učenika, a razlikuju se po tehnologiji koja se koristi, po strukturi programa (kursa), po stepenu nadzora polaznika
■ učesnici kod učenja na daljinu: osobe koje kreiraju i distribuiraju materijale za učenje i učenici
■ organizatori kurseva ili programa: obrazovne i naučne institucije za svoje učenike i studente (i za ostale), kompanije za svoje zaposlene, pojedinci: konsultanti, nastavnici,…
■ polaznici kurseva (programa):
         ■ odrasli – “netradicionalni studenti”
         ■ zaposleni bez mogućnosti da pohadjaju nastavu
         ■ osobe koje zahtevaju više aktivnosti i interakcije
            kod  učenja

         ■ lica sa fizičkim ograničenjima ili poremećajima
         ■ osobe geografski udaljene od obrazovnih centara.

Svi studenti koji pohađaju neki od on-line kurseva u sistemu Distance Learning (učenje na daljinu) ukoliko polože sve testove i assigment-e koji se od njih zahtevaju u toku kursa dobijaju sertifikat.

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo